Fakta om Hund: Statistikk og Fakta om Hundehold i Norge

Hunden er en av menneskets eldste følgesvenner og har en spesiell plass i mange menneskers hjerter. Visste du for eksempel at det er anslått at rundt 18% av norske husholdninger har en eller flere hunder?

Enten det er som en kjæledyr, en arbeidshund eller en terapihund – spiller hunden en viktig rolle i samfunnet vårt. I denne artikkelen skal vi utforske statistikk fakta om hund, fra antall hunder i verden til de vanligste rasevalgene og helseaspektene.

Bli med oss på denne spennende reisen gjennom tall og fakta om våre firbente venner!

Antall Hunder i Verden

Hundens popularitet som kjæledyr er uomtvistelig, og det er ikke overraskende at det er SVÆRT mange hunder rundt om i verden.

Ifølge statistikk fra en nylig studie, estimeres det at det er over 470 millioner hunder globalt sett. Dette tallet kan variere noe, avhengig av kilder og beregningsmetode – men det gir oss likevel en indikasjon på hvor mange hunder som finnes.

Hundeeierskap i Norge: Statistikk og Fakta

Hundeeierskap er utbredt i mange land, og mennesker verden over har valgt å inkludere hunder i sine familier. I Norge er det også mange hundeeiere som elsker og bryr seg om sine firbente venner.

Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå eide omtrent 18% av norske husstander en eller flere hunder i 2021. Dette viser at hundeeierskap er populært og at hundene har en betydningsfull plass i norske hjem.

Eierskap av Hunder i Ulike Segmenter av Befolkningen

Eierskap av hunder er utbredt i ulike segmenter av befolkningen i Norge. Her er noen statistikker og fakta som viser hvilke segmenter av befolkningen som eier hund:

 1. Generelt:
  • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2021, er det anslått at rundt 18% av norske husholdninger har en eller flere hunder.
  • Det totale antallet hunder i Norge er beregnet til å være rundt 600 000.
 2. Eierskap etter Aldersgrupper:
  • En undersøkelse fra Norsk Kennel Klub i 2018 viser at hunde-eierskap er utbredt i ulike aldersgrupper. 31% av hundeeierne er i aldersgruppen 30-44 år, etterfulgt av 29% i aldersgruppen 45-59 år og 17% i aldersgruppen 18-29 år.
  • Eldre aldersgrupper har også en betydelig andel hundeeiere, med 19% i aldersgruppen 60-74 år og 4% i aldersgruppen over 75 år.
 3. Eierskap Etter Geografisk Beliggenhet:
  • Eierskap av hunder varierer også etter geografisk beliggenhet. Ifølge en undersøkelse fra Norsk Kennel Klub i 2020, er hundeeierskap høyest i landlige områder og mindre i byområder.
  • I enkelte fylker som Nordland og Oppland har over 20% av husholdningene en eller flere hunder, mens tallet er lavere i storbyområder som Oslo og Bergen.
 4. Eierskap Etter Inntektsnivå:
  • Eierskap av hunder er representativt på tvers av ulike inntektsnivåer i befolkningen. Statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at både husholdninger med høy inntekt og husholdninger med lav inntekt har en betydelig andel hundeeiere.
  • Hundeeierskap er mer avhengig av personlig preferanse og livsstil enn av inntektsnivå alene.

Det er viktig å merke seg at disse tallene er estimater basert på tilgjengelige data og undersøkelser.

Eierskap av hunder kan variere over tid og påvirkes av ulike faktorer som demografiske endringer, boligforhold og livsstil.

Geografisk Eierskap av Hund i Norge

Eierskap av hunder kan variere geografisk i Norge, og det er interessant å se på hvordan eierskapet fordeler seg i ulike deler av landet:

 1. Regionale Forskjeller:
  • Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub er det geografiske eierskapet av hunder forskjellig mellom ulike regioner i Norge. På Vestlandet og Sørlandet har man tradisjonelt sett høyere andel hundeeiere sammenlignet med andre regioner. Østlandet har også en betydelig andel hundeeiere, mens Nord-Norge og Midt-Norge har en lavere andel.
 2. Eierskap per Fylke:
  • Oslo:
   • Oslo er det fylket i Norge med flest registrerte hunder.
   • Ifølge Norsk Kennel Klub var det over 50 000 registrerte hunder i Oslo i 2020.
  • Akershus:
   • Akershus er også et fylke med mange hundeeiere.
   • Statistikker viser at det var over 40 000 registrerte hunder i Akershus i 2020.
  • Rogaland:
   • Rogaland er et annet fylke med et betydelig antall hundeeiere.
   • I følge tall fra Norsk Kennel Klub var det over 30 000 registrerte hunder i Rogaland i 2020.
  • Vestland:
   • Vestland har også en stor hundeeierbefolkning.
   • Statistikker viser at det var over 30 000 registrerte hunder i Vestland i 2020.
  • Trøndelag:
   • Trøndelag, som inkluderer både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, har en betydelig hundeeierbefolkning.
   • Ifølge Norsk Kennel Klub var det over 20 000 registrerte hunder i Trøndelag i 2020.
 3. By Versus Land:
  • Det er en tendens til at hundeeierskap er mer utbredt i landlige områder sammenlignet med tett befolkede byområder. Dette kan skyldes mer tilgjengelige utendørsområder – som parker og skogsområder, som er gunstige for hundeaktiviteter. I byområder er det ofte begrensninger i boforhold og mer konsentrert bebyggelse, noe som kan påvirke eierskapet av hunder.

Det er viktig å merke seg at disse tallene er basert på registrerte hunder og kan variere over tid. Preferansene for hundeeierskap kan også påvirkes av kulturelle og sosioøkonomiske faktorer i ulike regioner.

Utgifter Knyttet til Hundehold i Norge

Hundeeiere i Norge er villige til å investere betydelige beløp for å sikre trivsel og omsorg for sine firbente venner. Her er noen statistikker og fakta om hvor mye penger som brukes på hunder i Norge hvert år:

 1. Anskaffelseskostnader:
  • Prisen for å anskaffe en hund kan variere avhengig av rase, oppdretter og andre faktorer. Ifølge en undersøkelse utført av Norsk Kennel Klub i 2020, var gjennomsnittskostnaden for å kjøpe en hund i Norge omtrent 11 000 til 15 000 kroner.
 2. Kostnader for daglig stell og ernæring:
  • Utgifter knyttet til hundens daglige stell og ernæring utgjør en betydelig del av eierens budsjett. Ifølge en studie fra 2019 utført av AgriAnalyse på vegne av Norsk Kennel Klub, bruker hundeeiere i gjennomsnitt rundt 2 500 til 3 500 kroner årlig på hundemat og godbiter.
 3. Veterinærutgifter:
  • Regelmessige veterinærbesøk og helsekontroller er viktige for hundens helse. Ifølge samme studie fra 2019, bruker hundeeiere i gjennomsnitt rundt 2 500 til 3 500 kroner årlig på veterinærutgifter, inkludert vaksinasjoner, ormekurer og generell helsekontroll.
 4. Forsikring:
  • Å ha en forsikring for hunden kan bidra til å dekke uforutsette veterinærutgifter. Ifølge en rapport fra Finans Norge i 2020, hadde rundt 24% av norske hundeeiere forsikring for hundene sine. Forsikringspremien varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hundens alder, rase og forsikringsdekning, og kan koste mellom 2 000 og 6 000 kroner årlig.
 5. Totale utgifter:
  • Det er vanskelig å fastslå en nøyaktig sum på hvor mye penger som brukes på hunder i Norge hvert år, da kostnadene varierer avhengig av individuelle valg og behov. Ifølge Norsk Kennel Klub bruker hundeeiere i gjennomsnitt rundt 25 000 til 30 000 kroner årlig på sin hund. Dette inkluderer anskaffelseskostnader, daglig stell og ernæring, veterinærutgifter og forsikringskostnader.

Det er viktig å merke seg at disse tallene er gjennomsnittlige estimater, og at faktiske utgifter kan variere betydelig basert på ulike faktorer som hundens størrelse, helsestatus og individuelle behov.

Andelen Hundeeiere i Forhold til Andre Dyreeiere

Hundeeierskap er en populær form for kjæledyrhold i Norge, men det er også interessant å se på hvordan andelen hundeeiere forholder seg til andelen andre dyreeiere:

 1. Hundeeierskap Kontra Katteeierskap:
  • Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2021, er det estimert at omtrent 18% av norske husholdninger har en eller flere hunder. På den annen side er andelen husholdninger med en eller flere katter høyere, og anslagsvis 32% av norske husholdninger har en eller flere katter. Dette indikerer at katteeierskap er noe mer utbredt enn hundeeierskap i Norge.
 2. Hundeeierskap Kontra Andre Kjæledyr:
  • I tillegg til hunder og katter, er det også andre typer kjæledyr som holdes av norske husholdninger. Ifølge tall fra SSB er det estimert at rundt 15% av norske husholdninger har en eller flere smågnagere, som for eksempel hamstere eller marsvin.
  • Videre har rundt 6% av husholdningene fisker som kjæledyr, og 4% har fugler som kjæledyr.
  • Andre typer kjæledyr, som reptiler eller kaniner, har en mindre andel av husholdningene.
 3. Variasjoner Etter Demografi:
  • Eierskap av hunder og andre kjæledyr kan variere etter demografiske faktorer som alder, geografisk beliggenhet og livsstil. For eksempel kan hundeeierskap være mer utbredt blant familier med barn, mens katteeierskap kan være mer vanlig blant eldre eller personer som bor alene.
  • Geografiske forskjeller kan også påvirke preferansene for dyreeierskap, med variasjoner mellom byområder og landlige områder.

Det er viktig å merke seg at disse tallene er estimater basert på tilgjengelige data og kan variere over tid. Preferansene for dyreeierskap kan påvirkes av individuelle valg, livsstil og kulturelle faktorer.

Trender Innen Hundehold: Statistikk og Fakta

Hundehold er et dynamisk felt som stadig utvikler seg i tråd med samfunnsmessige endringer og trender. Her er noen statistikker og fakta som beskriver de aktuelle trendene innen hundehold:

 1. Økning i Antall Hundeeiere:
  • Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub har antallet hundeeiere i Norge økt jevnt de siste årene.
  • I 2020 var det over 600 000 registrerte hunder i Norge, noe som indikerer en betydelig økning i antall hundehold sammenlignet med tidligere år.
 2. Økt Fokus på Hundevelferd:
  • Hundeeieres bevissthet om betydningen av hundevelferd har økt, og det er en økende trend med fokus på å gi hundene et godt og aktivt liv.
  • Flere hundeeiere legger vekt på sunn ernæring, riktig trening og mental stimulering for sine hunder for å sikre deres trivsel og lykke.
 3. Popularitet av Blandingsraser:
  • Mens rasestandarder og stambøker fortsatt spiller en rolle, har det vært en økende trend med populariteten til blandingsraser.
  • Blandingsraser kombinerer egenskapene til forskjellige raser og tilbyr unike utseende og personligheter, samtidig som de kan ha fordeler som lavere risiko for visse genetiske sykdommer.
 4. Bærekraftige og Miljøvennlige Løsninger:
  • Miljøbevissthet har også påvirket hundeeiere, og det har blitt en trend å velge bærekraftige og miljøvennlige alternativer i forbindelse med hundehold.
  • Dette kan inkludere bruk av økologiske hundematprodukter, resirkulerbare hundeposer, og bruk av naturvennlige produkter i stell og pleie av hunden.
 5. Teknologi og Digitalisering:
  • Som en del av den generelle digitaliseringstrenden har også teknologi funnet sin vei inn i hundeholdet.
  • Smarte halsbånd, aktivitetsmonitorer og apper for hundetrening og hundevelferd blir stadig mer populære blant hundeeiere som ønsker å overvåke og forbedre sine hunders livskvalitet.

Disse trendene gir et innblikk i den stadig skiftende dynamikken i hundeholdet. Det er viktig å være oppmerksom på disse trendene for å kunne tilpasse seg og møte hundeeieres behov og forventninger.

Fordelingen av Hunderaser i Norge: Statistikk og Fakta

Norge er hjem for et mangfold av hunderaser, og interessen for ulike raser varierer blant hundeeiere:

 1. Populære Raser:
  • Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub er det noen hunderaser som er spesielt populære i Norge.
  • Blant de mest populære rasene i Norge finner vi Labrador Retriever, Golden Retriever, Border Collie, Schäferhund og Boxer.
  • Disse rasene har en betydelig andel av hundeeierskapet i landet.
 2. Norske Raser:
  • Norge har også sine egne raser som er populære både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på norske raser inkluderer Norsk Elghund, Norsk Buhund, Norsk Lundehund og Norsk Lapphund. Disse rasene er kjent for sine unike egenskaper og har en lojal følgerskare blant hundeeiere i Norge.
 3. Sjeldne Raser:
  • I tillegg til de populære og norske rasene, finnes det også flere sjeldne hunderaser i Norge. Noen eksempler på sjeldne raser inkluderer Azawakh, Cirneco dell’Etna, Leonberger og Bergamasco. Disse rasene kan ha en mindre andel av hundeeierskapet, men har likevel entusiastiske eiere som verdsetter deres unike egenskaper og sjarm.

Populariteten til forskjellige hunderaser kan variere over tid, og nye trender kan oppstå. Hundeeieres preferanser for raser kan påvirkes av faktorer som personlighet, livsstil, og egenskaper som passer til individuelle behov.

Hundeeieres Tilfredshet og Grad av Anger: Statistikk og Fakta

Hundeeierskap kan være en berikende opplevelse, men det er faktisk også noen hundeeiere som opplever anger eller misnøye.

Her er noen statistikker og fakta om graden av anger blant hundeeiere:

 1. Generell Tilfredshet:
  • Undersøkelser og studier indikerer at flertallet av hundeeiere er fornøyde med å ha hund og opplever glede og tilfredshet i forholdet til sine firbente venner.
  • Ifølge en undersøkelse utført av Norsk Kennel Klub i 2020, rapporterte over 90% av hundeeierne at de var fornøyde med å ha hund og at hundene bidro positivt til deres livskvalitet.
 2. Anger og Misnøye:
  • Mens flertallet av hundeeiere er tilfredse, er det også en liten andel som opplever anger eller misnøye i etterkant av å ha anskaffet en hund.
  • Statistikken varierer, men ifølge en undersøkelse utført av Dogs Trust i Storbritannia, rapporterte omtrent 8% av hundeeierne at de angret på å ha hund.
  • En lignende undersøkelse fra American Veterinary Medical Association viste at rundt 14% av hundeeierne i USA rapporterte en viss grad av anger eller misnøye.

Det er viktig å merke seg at graden av anger kan være påvirket av individuelle faktorer som livsstil, forventninger, hunderasen og hundeeierens evne til å håndtere ansvar og omsorg for hunden.

 1. Årsaker til Anger:
  • Noen av de vanligste årsakene til anger blant hundeeiere inkluderer manglende forberedelse, helsemessige eller atferdsmessige problemer hos hunden, økonomiske utfordringer og endringer i livssituasjonen.

Det er viktig å understreke at selv om en liten andel hundeeiere kan oppleve anger eller misnøye, er det mange ressurser, rådgivning og støtte tilgjengelig for å hjelpe hundeeiere med å håndtere utfordringer og trivsel for både hund og eier.

Helse og Velvære Blant Hunder i Norge: Statistikk og Fakta

Helse og velvære er avgjørende for hunder for å trives og leve et lykkelig liv.

Her er noen statistikker og fakta som beskriver helse- og velværetilstanden blant hunder i Norge:

 1. Veterinærbesøk:
  • Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub er det vanlig at hundeiere tar sine kjæledyr til veterinær for jevnlige helsesjekker. I 2019 ble det rapportert over 1,6 millioner veterinærbesøk for hunder i Norge, noe som indikerer et betydelig fokus på helse og forebyggende omsorg.
 2. Vaksinasjoner:
  • Statistikker viser at en høy prosentandel av hundeiere i Norge er oppmerksomme på betydningen av vaksinering. I følge Norsk Kennel Klub ble det administrert over 1,8 millioner vaksinedoser til hunder i 2019.
 3. Fokus på kosthold og ernæring:
  • Hundeeiere i Norge legger vekt på å gi sine hunder et balansert kosthold for å opprettholde god helse.
  • Økende bevissthet om riktig ernæring har ført til en økt etterspørsel etter høykvalitets hundefôr og naturlige kosttilskudd.
  • Mange hundeeiere velger også spesialiserte dietter for å møte spesifikke ernæringsbehov eller allergier hos hunden.
 4. Mental stimulering og trening:
  • Hundeeiere forstår viktigheten av mental stimulering og fysisk aktivitet for å opprettholde en sunn og lykkelig hund.
  • Aktiviteter som hundetrening, lek, turer og utforskning er vanlige praksiser blant hundeeiere for å holde sine hunder fysisk og mentalt aktive.

Disse statistikkene viser at helse og velvære er et viktig fokus for hundeeiere. Gjennom regelmessige veterinærbesøk, vaksinasjoner, riktig kosthold og ernæring, samt mental og fysisk stimulering, jobber hundeeiere for å sikre sine hunders helse og velvære.

Bittskader fra Hunder i Norge: Statistikk og Fakta

Bittskader fra hunder kan dessverre forekomme og det er viktig å forstå omfanget av slike skader. Her er noen statistikker og fakta om bittskader fra hunder i Norge:

 1. Antall Registrerte Bittskader:
  • Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub og Veterinærinstituttet registreres det årlig et betydelig antall bittskader i Norge. I 2019 ble det rapportert om totalt 4 335 bittskader fra hunder.
 2. Alvorlighetsgrad av Bittskader:
  • Bittskader kan variere i alvorlighetsgrad, fra mindre overfladiske sår til mer alvorlige skader som krever medisinsk behandling. Ifølge Veterinærinstituttet ble 27% av de registrerte bittskadene i 2019 vurdert som alvorlige eller svært alvorlige.
 3. Ofre for Bittskader:
  • Bittskader kan ramme både voksne og barn, samt andre dyr.
  • Barn er spesielt utsatt for bittskader, da de kan være mindre i stand til å lese og forstå hundens kroppsspråk og reagere på riktig måte. Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub var 40% av ofrene for hundebitt i 2019 barn under 12 år.
 4. Forebyggende Tiltak:
  • Det er viktig å merke seg at bittskader kan forebygges gjennom riktig opplæring og ansvarlig eierskap. Gjennom god sosialisering, trening og oppfølging av hunder kan risikoen for bittskader reduseres betydelig.
  • Norsk Kennel Klub og andre organisasjoner jobber aktivt med å fremme kunnskap om hundeadferd og ansvarlig hundehold for å redusere forekomsten av bittskader.

Disse tallene er basert på registrerte tilfeller, og det kan være tilfeller av bittskader som ikke blir rapportert. Bittskader kan forekomme av ulike årsaker, inkludert manglende kunnskap om hundeadferd, feil håndtering av hunder eller situasjoner med høy risiko.

Avslutningsvis

Hunder er fantastiske dyr som beriker livene våre på mange måter.

I denne artikkelen har vi utforsket statistikk om hunder, inkludert antall hunder i verden, hundeeierskap, de vanligste hunderasene og helseaspektene ved å ha en hund. Det er viktig å ta vare på hundens helse og velvære for å sikre et langt og lykkelig liv sammen.

Gjennom å forstå statistikk og fakta om hunder kan vi bedre sette pris på disse fantastiske skapningene og alt de tilfører våre liv.

Les Også